Banner Logo Shitokai Okada
Silueta
Cabecera Tabla Clasificatoria de Katas

SHURITE (ITOSU-HA)

Heian Syodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Rohai Syodan
Rohai Nidan
Rohai Sandan
Kousoukundai
Kousoukunsyou
Shihokousoukun
Wansyu
Chintei
Chintou
Naihanchin Shodan
Naihanchin Nidan
Naihanchin Sandan
Bassaidai
Bassaisyo
Jitte
Jion
Jiin
Gojyushiho
Chinjyu
Wandaun

NAHATE (HIGAONNA-HA)

Shinsei Dai Ichi
Shinsei Dai Ni (Gekisai)
Sanchin
Tensyou
Sanzan
Seisan
Seienchin
Seipai
Kururunfa
Sanseiryu
Shisouchin
Saifa
Suparinpei 

MABUNI KENWA

Jyuroku
Matsukaze
Myoujyou
Aoyagi

 SHOURIN-RYU

Chatanyara Kousoukun

ARAGAKI-HA

Souchin
Niseisi
Unsyu

TOMARI-HA

Tomari Bassai
Tomari Rohai
Tomari Chintei
Tomari Wansyu

 

 

KAKUHO

Haffa (Gokenki)
Papuren (Gokenki)
Nipaipo

Haffa (Hakkakuken)
Papuren (Hakkakuken)

MATSUMURA-HA

Matsumura Bassai
Matsumura Rohai
Matsumura Seisan

MATSUMORA-HA

Wankan
Anan
Anankou
Anankou dai
Anankou syo

 

UECHI-RYU

Shinpa

 

ISHIMINE-HA

Ishimine Bassai

OTROS

Koryu Seisan
Ryu-Shin (Ronchin)